મહેસાણાના અધિક કલેક્ટર પી.બી. રાઠોડ અરવલ્લીમાં, તેમની જગ્યાએ આઇ.આર.વાલા

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહિવટી વિભાગ દ્વારા મંગળવારે રાજ્યના જીએએસ કેડરના 79 અધિકારીઓની બદલી કરાઇ હતી. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના 8 અધિકારીઓની અન્ય જિલ્લાઓમાં બદલી થવા પામી છે. તેની સામે મહેસાણા આરએસી,ની અરવલ્લી જિલ્લા માં બદલી થવાની સાથે ઉત્તર ગુજરાતને 4 નવા અધિકારી મળ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, પાટણ જિલ્લામાંથી એક પણ અધિકારીની બદલી કરાઇ નથી. તેમજ એક પણ નવા અધિકારી મળ્યા નથી.

ઉ.ગુ.ના આ નવા અધિકારીઓ મળ્યા
નામ ક્યાંથી ક્યાં
આઇ.આર.વાલા રોડ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ, અમદાવાદ આરએસી, મહેસાણા
વી.એમ.પ્રજાપતિ ના.ચૂંટણી અધિકારી, ગીર-સોમનાથ ડીઆરડીએ, મહેસાણા
આર.આઇ.શેખ ડે.ડીડીઓ, નવસારી ડીઆરડીએ, બ.કાં.
પી.બી.રાઠોડ આરએસી, મહેસાણા આરએસી, અરવલ્લી
ઉ.ગુ.ના આ અધિકારીઓની બદલી થઇ
નામ ક્યાંથી ક્યાં
એ.આઇ.સુથાર ના.ચૂંટણી અધિકારી, સા.કાં. આરએસી, મહિસાગર
આર.જે.વાલવી આરએસી, અરવલ્લી આરએસી, તાપી
એ.જે.દેસાઇ ડે.ડીડીઓ, બ.કાં. રેરા, ગાંધીનગર
આર.વી.વાલા ડીઆરડીએ, બ.કાં. આરએસી, અમરેલી
આઇ.કે.ચાૈહાણ ના.ચૂંટણી અધિકારી, અરવલ્લી ડીઆરડીએ, અમદાવાદ
ડી.પી.ચાૈહાણ ડે.કલેક્ટર, સા.કાં. સેક્રેટરી, ગાંધીનગર
એ.ડી.ચાૈહાણ પ્રો.ઓફિસર, દાંતા નમર્દા વોટર સપ્લાય, વડોદરા
એ.એમ.દેસાઇ ડે.ડીડીઓ, સા.કાં. રજીસ્ટ્રાર, એસ.જી.સ્પોર્ટ યુનિ., ગાંધીનગર
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.

You cannot copy content from this website.