બનાસકાંઠામાં રેલ રોકો આંદોલન – રાષ્ટ્રીય કિશાન સંગઠનના નેતાઓની અટકાયત, મંત્રીપુત્રને કડક સજાની હતી માંગ !

ત્રણ વિવાદીત કૃષી કાનુનની વિરોધમાં ખેડુતો લાંબા સમયથી આંદોલન કરી રહ્યા છે. જેમાં તેમની મુખ્ય … Continue reading બનાસકાંઠામાં રેલ રોકો આંદોલન – રાષ્ટ્રીય કિશાન સંગઠનના નેતાઓની અટકાયત, મંત્રીપુત્રને કડક સજાની હતી માંગ !