છેલ્લા 3 વર્ષમાં કેન્દ્રએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ટેક્ષમાંથી 8.02 લાખ કરોડની કમાણી કરી

પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના ટેક્સમાંથી લગભગ રૂ. 8.02  લાખ કરોડની કમાણી થઈ છે. નાણામંત્રી ર્નિમલા … Continue reading છેલ્લા 3 વર્ષમાં કેન્દ્રએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ટેક્ષમાંથી 8.02 લાખ કરોડની કમાણી કરી