ગરવી તાકાતના સ્ટીંગમાં ઘટસ્ફોટ – ફ્રુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ હપ્તા ખોરીમાં મસ્ત, પ્રતિબંધિત Abortionની ટેબ્લેટનુ બેફામ વેચાણ કેમેરામાં થયુ કેદ !

ભારત સરકારના કાયદા મુજબ ગર્ભપાત માટે મેડીકલ પ્રેકટીશનરના પ્રિસ્ક્રીપ્શન વગર દવાનું વેચાણ કરવું એ ગુનો … Continue reading ગરવી તાકાતના સ્ટીંગમાં ઘટસ્ફોટ – ફ્રુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ હપ્તા ખોરીમાં મસ્ત, પ્રતિબંધિત Abortionની ટેબ્લેટનુ બેફામ વેચાણ કેમેરામાં થયુ કેદ !