હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ AMCએ આખરે એક્શન લેવી પડી – BU પરવાનગી સીવાયના 128 બાંધકામો સીલ

હાઇકોર્ટના આદેશ બાદ અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા એક્શન મોડમા આવી છે. BU પરમીશન વગર ચાલતા 128 … Continue reading હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ AMCએ આખરે એક્શન લેવી પડી – BU પરવાનગી સીવાયના 128 બાંધકામો સીલ