baick chori

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
1. મહે. શહેર બી ડીવીફ.૨૧૦/૧૮ ઇપીકો ક.૩૭૯૧૦/૧૦/૧૮ ક.૦૧/૦૦ થી ક.૦૩/૦૦૨૫/૧૦/૧૮ ક.૧૩/૧૫મોજે મહે.ટાઉન મોઢેરા રોડ એચ.ડી.એફ.સી.બેંક આગળ તા.મહેસાણાપટેલ હરેશકુમાર ડાહયાભાઇ ઉવ-૩૦ વ્યવસાય- પ્રા નોકરી રહે. કડવાસણ તા.જી.મહેસાણા  મો.નં.૯૯૦૯૫૯૧૧૬૭

 

નમુદ નથીઆ કામે કોઇ ઇસમોએ ફરી.નું હીરો સ્પેલેન્ડર પ્લસ મો.સા. નં.જી.જે.ર.બી.એફ.૧૯૬૦ જેનો એન્જી નં. CHDA0744 તથા ચેચીસ નં.CHD76856 નો છે. જે ૨૦૧૨ નું  મોડલનું જેની કિ.રૂ. ૧૫૦૦૦/- ની ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. બાબત.
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.