baick chori

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
1.  મહે. શહેર બી ડીવી ફ.૨૧૦/૧૮ ઇપીકો ક.૩૭૯ ૧૦/૧૦/૧૮ ક.૦૧/૦૦ થી ક.૦૩/૦૦ ૨૫/૧૦/૧૮ ક.૧૩/૧૫ મોજે મહે.ટાઉન મોઢેરા રોડ એચ.ડી.એફ.સી.બેંક આગળ તા.મહેસાણા પટેલ હરેશકુમાર ડાહયાભાઇ ઉવ-૩૦ વ્યવસાય- પ્રા નોકરી રહે. કડવાસણ તા.જી.મહેસાણા  મો.નં.૯૯૦૯૫૯૧૧૬૭

 

નમુદ નથી આ કામે કોઇ ઇસમોએ ફરી.નું હીરો સ્પેલેન્ડર પ્લસ મો.સા. નં.જી.જે.ર.બી.એફ.૧૯૬૦ જેનો એન્જી નં. CHDA0744 તથા ચેચીસ નં.CHD76856 નો છે. જે ૨૦૧૨ નું  મોડલનું જેની કિ.રૂ. ૧૫૦૦૦/- ની ચોરી કરી લઇ જઇ ગુનો કર્યા વિ. બાબત.
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.