બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મામલે પાલિકાની ડોક્ટરને નોટિસ

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
મહેસાણા
બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મામલે પાલિકાની ડોક્ટરને નોટિસ
મહેસાણાના ગોપીનાળા પાસે ડો.વિનોદ પટેલને નોટિસ
કચરાના ટ્રેકટરમા બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નાખતા હોવાની નોટિસ
કચરાના ટ્રેક્ટરમાં બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નાખવાનું બંધ કરી 3 દિવસમાં પાલિકાને જાણ કરવા સૂચના અપાઈ
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.