પાલનપુર પાલિકા ની ચૂંટણી.. પ્રમુખ,ઉપપ્રમુખ ની યોજાશે ચૂંટણી.. 13 જૂન ની યોજાશે ચૂંટણી.. અઢિ વર્ષ ની ટર્મ પુર્ણ થતા યોજાશે ચૂંટણી.. હાલ ભાજપ શાસિત છે નગરપાલિકા.. ચૂંટણી ને લઇને રાજકીય ગરમાવો..

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.