નંદાસણ પો.સ્ટે ના ગુન્હામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડવામાં સફળતા મળેલ છે.

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
 ગુજરાત સરકાર ગૃહ વિભાગ તરફથી નાસતા ફરતા આરૉપીઓ પકડવાની આપવામાં આપેલ ઝુંબેશ અનુસંધાને મહેસાણા પોલીસ અધિક્ષકશ્રી *નિલેશ જાજડીયા સાહેબ* તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,મહેસાણા વિભાગ નાઓના માગૅદશૅન હેઠળ નંદાસણ પો.સબ ઈન્સ. એમ.જી.રાઠોડ તથા પોલીસ સ્ટાફના હેડ કોન્સ. વિક્રમસિંહ ગઢવી , હેડ કોન્સ રાજેન્દ્રસિંહ તથા પો.કોન્સ. મહેશભાઈ એ રીતેના સ્ટાફના માણસો  પો.સ્ટેના ગુન્હામાં તેમજ અન્ય ગૂન્હાઓમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ બાબતે તપાસ કરી માહીતી  મે‌ળવતા હોઈ જેમને માહીતી મ‌‌ળેલ કે,
શાહનવાજ લાલાભાઈ મલેક ઉ.વ.31 રહે.એ-901,એમ.બી.ટાવર ,ખાનપુર, અમદાવાદ વાળો  નંદાસણ પો.સ્ટેશન સે.ગુ.ર.નં 187/2013 પશુ સંરક્ષણ ધારા કલમ -11(એલ) મુજબના ગુન્હાના કામે અને *છેલ્લા પાંચ  વર્ષથી* નાસતો ફરતો હોઈ જેના હાલના સરનામાંની માહિતી મેળવી જે હકીકત આધારે ડી.સી.બી. પોલીસ અમદાવાદ શહેર નાઓનો  સહકાર મેળવી  * આરોપી શાહનવાઝ સિરાજમીયા લાલાભાઈ મલેક ઉવ.31 રહે.એ-901,એમ.બી.ટાવર,ખાનપુર, અમદાવાદ મુળ રહે-સોદાગરની પોળ,કાલુપુર, અમદાવાદ શહેર * વાળા ને પકડી લાવી ઊપરોક્ત ગુન્હાના કામે તા.28/12/2018 ના ક. 23/45 વાગે નંદાસણ પો.સ્ટે.થી  અટક કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે
*આમ,  નંદાસણ પો.સ્ટે ના ગુન્હામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડવામાં સફળતા મળેલ છે.
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.