આવતીકાલે સરકાર દૈનિક પત્રો મજાહેરાત આપશે
ઘવાયેલા ને તાત્કાલિક દાખલ કરવા માં આવશે, ખાનગી હોસ્પિટલ બિલ સરકાર ને મોકપવાનું રહેશે
હોસ્પિટલ સારવાર નહિ આપે તો સરકાર કાર્યવાહી કરી પગલાં લેશે
50 હજાર સુધી નો ખર્ચ સરકાર આપશે વધારા નો ખર્ચ દર્દી આપશે
Contribute Your Support by Sharing this News: