પ્રતીકાત્મક તસ્વીર
પ્રતીકાત્મક તસ્વીર

ગરવીતાકાત,મહેસાણા(તારીખ:૨૩)

     મહેસાણા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મનીષસિંહ સા . શ્રી નાઓએ નાસતા – ફરતા આરોપીઓ પકડવા સારૂ નં – ૧૬૯ આર નાસતા – ફરતા  ૧૭ – ૧૫ ૧૧ ૨૦૧૯ તા . ૧૬-૧૧-૨૦૧૯ સુધી લેખીત હુકમ આધારે સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવનું આયોજન કરેલ હોઇ તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મંજીતા વણઝારા સા . શ્રી મહેસાણા વિભાગ મહેસાણા નાઓ તેમજ અમોના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ અત્રેના સર્વેલન્સ પોલીસ સ્ટાફના માણસો એ . એસ . આઇ સુરેશભાઇ વસ્તાભાઇ તથા અ . પો . કો . જયેશકુમાર લવજીભાઇ તથા અ . પો . કો પ્રદિપસિંહ વિક્રમસિંહ તથા આ . પો . કો બીપીનકુમાર નારણભાઇ વિગેરે પોલીસ સ્ટાફના માણસો પો . સ્ટે . હાજર હતા દરમ્યાન એ . એસ . આઇ સુરેશભાઇ વસ્તાભાઇ તથા આ . પો . કો બીપીનકુમાર નારણભાઇ નાઓની સંયુકત ખાનગી રાહે બાતમી હકીકત મળેલ કે મહે . શહેર બી ડિવી . પો . સ્ટે . ફર્સ્ટ ગુ.ર.નં.૦૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો.૩ ૨૩ . ૩૯૪ . ૫૦૪ . જી . પી . એકટ ૧૩૫ મુજબના ગુનાના કામના આરોપી ( ૧ ) દરબાર ( ઠાકોર ) કીશનજી દીનેશજી રહે – ચવેલી નગર એરોડ્રામ રોડ મહેસાણા તા . જી – મહેસાણા તથા ( ૨ ) સલાટ રવીભાઇ મનુભાઇ રહે – પાલાવાસણા શીવ રો હાઉસ હનુમંત હેડુવા તથા ( ૩ ) ( ૩ ) સુનીલ મહેશભાઇ સલાટ રહે – ઠાકોર વાસ વાલ્મીકી નગર મહેસાણા તા . જી મહેસાણા વાળોઓને આજરોજ મહેસાણા રાજ કમલ પેટ્રોલપંપ સામે મહેસાણા રોડ ઉપર ઉભો છે . જે હકીકત આધારે સદરહું ઇસમોને પકડી પાડી નાસતા – ફરતા આરોપી શોધી કાઢી તદ્દઉપરાંત…

      મહેસાણા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મનીષસિંહ સા . શ્રી નાઓએ નાસતા – ફરતા આરોપીઓ પકડવા સારૂ નં – ૧૬૯ / આર / નાસતા – ફરતા / ૧૭ / ૧૫ ૧૧ / ૨૦૧૯ તા . ૧૬ / ૧૧ / ૨૦૧૯ સુધી લેખીત હુકમ આધારે સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવનું આયોજન કરેલ હોઇ તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મંજીતા વણઝારા સા . શ્રી મહેસાણા વિભાગ મહેસાણા નાઓ તેમજ અમોના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ અત્રેના સર્વેલન્સ પોલીસ સ્ટાફના માણસો અ . હેડ . કો . ભરતભાઇ સેંધાભાઇ તથા અ . હેડ . કો . પરેશકુમાર લવજીભાઇ તથા અ . પો . કો . દિનેશકુમાર વાઘજીભાઇ તથા અ . પો . કો . યોગેશકુમાર નારણભાઇ વિગેરે પોલીસ સ્ટાફના માણસો પો . સ્ટે . હાજર હતા દરમ્યાન અ . હેડ . કો . ભરતભાઇ સેંધાભાઇ તથા અ . પો . કો . યોગેશકુમાર નારણભાઇ નાઓની સંયુકત ખાનગી રાહે બાતમી હકીકત મળેલ કે મહે . શહેર બી ડિવી . પો . સ્ટે . ફર્સ્ટ ગુ . ર . નં . ૦૫ / ૨૦૧૯ ઇ . પી . કો . ૩૨૩ . ૩૯૪ . ૫૦૪ . જી . પી . એકટ ૧૩૫ મુજબના ગુનાના કામના આરોપી ( ૧ ) પ્રકાશજી લક્ષમણજી પરમાર રહે – મગપરા શાળા નં – ૪ ની સમે મહેસાણા તા . જી – મહેસાણા ( ૨ ) દશરથસિહ રણસિહ સોલંકી રહે . ચવેલી નગર એરોડ્રામ રોડ મહેસાણા તા . જી – મહેસાણા વાળોઓને આજરોજ મહેસાણા રાધનપુર રોડ સાંઇક્રિષ્ના હોસ્પિટલ સામે ઉભા છે . જે હકીકત આધારે સદર ઇસમોને પકડી પાડી નાસતા – ફરતા આરોપી શોધી કાઢી પ્રસંશનીય કામગીરી કરેલ છે .

Contribute Your Support by Sharing this News: