મહેસાણા નગરપાલિકામાં ફાયર સેફટી સર્ટી કૌભાંડ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
મહેસાણા નગરપાલિકામાં ફાયર સેફટી સર્ટી કૌભાંડ
કોઈ પણ જાત ની સ્થળ તપાસ વગર જ અપાય છે ફાયર સેફટી અંગેનું સર્ટી
મહેસાણા નગરપાલિકા ના સભ્ય નવીન પટેલે મુખ્ય અધિકારીને કરી લેખિત રજુઆત
સ્થળ ચકાસણી વગર અપાતા સર્ટી બાદ કોઈ અકસ્માત થશે તો કોની જવાબદારી?
છેલ્લા ત્રણ માસમાં અપાયેલ સર્ટી નું વેરિફિકેશન કરવામાં આવે તેવી પણ માગણી
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો