4 બાળ આરોપીએ ફરી આત્મહત્યા નો પ્રયાસ કર્યો 1 માસ અગાઉ પણ આજ પ્રકારે કર્યો હતો પ્રયાસ શરીર ઉપર બ્લેડો મારી કર્યો પ્રયાસ ઘાયલો ને સિવિલ માં સારવાર અપાઈ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો