સુજલામ સુફલામ અભિયાન- મહેસાણા જિલ્લામાં કામોનો પ્રારંભ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલરે સજુ રાભ સપુરાભ જ઱ વચાં મ અભબમાન દેળનુાં વૌથી
ભોટુજ઱વચાં મ અભબમાન ફની યહ્યુછે. ભશેવાણા જજલ્રાભાાં જજલ્રા કરેકટય એચ.કે.઩ટેરના અધ્મક્ષ
સ્થાને અભબમાન ત઱ે વલવલધ કાભો કયલાભાાં આલી યહ્યા છે.
જજલ્રાભાાં વલજા઩યુના રોડાર અનેગદુાં યાવણ ગાભભાાં કાભનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો શતો. આ
ઉ઩યાતાં કડી ળશયે ભાાં ચારી યશરે કાભોનુાં વનયીક્ષણ કયલાભાાં આવ્્ુાં શત..ુાં ભશેવાણા જજલ્રાભાાં જ઱વ ાંચમ
અભબમાનને વ્મા઩ક પ્રવતવાદ ભ઱ી યહ્યો છે.જજલ્રા કરેકટય એચ.કે ઩ટેર દ્વાયા જ઱વ ાંચમ અભબમાનના
કાભોનુાં વનયીક્ષણ કયાઇ યહ્યુાં છ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.