આ દેશમાં મહિલાઓની ઉંમરનો તેમના મોઢા પરથી અંદાજ નથી લગાવી શકતો. પાર્લરમાં ગયા વગર જ અહીંની મહિલાઓ હંમેશા યુવાન જ લાગે છે.

Contribute Your Support by Sharing this News: