નોકરી અર્થે ગયા બાદ 7 માસ પહેલા ટી.બીની અસર બાદ જયેશભાઈને બ્રેન સ્ટોક આવ્યો હતો.

Contribute Your Support by Sharing this News: