.ભારતના લોકપ્રિય ક્રિકેટ મેદાનમાં ઇડન ગાર્ડનનો તૈયાર કરવા માટે શું શું કરવું પડયુ હતું

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.

હાલમાં આઇપીએલ તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઇ છે. હાલના આધુનિક સમયમાં ક્રિકેટના મેદાનમાં ખેલાડીઓ સરળતાથી ચોક્કા છક્કા મારે છે પરંતુ ખેલાડીઓને ખબર નથી કે તેઓ જે મેદાનમાં ચોક્કા છક્કા મારે છે તેને તૈયાર કરવા માટે શું શું કરવું પડયુ હતું.ભારતના લોકપ્રિય ક્રિકેટ મેદાનમાં ઇડન ગાર્ડનનો સમાવેશ થાય છે ત્યારે આ સ્ટેડિયમ જયારે બનાવવામાં આવ્યું હતું તે સમયની તસવીર અહીં રજુ કરવામાં આવી છે.

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો