બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મામલે પાલિકાની ડોક્ટરને નોટિસ

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
મહેસાણા
બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મામલે પાલિકાની ડોક્ટરને નોટિસ
મહેસાણાના ગોપીનાળા પાસે ડો.વિનોદ પટેલને નોટિસ
કચરાના ટ્રેકટરમા બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નાખતા હોવાની નોટિસ
કચરાના ટ્રેક્ટરમાં બાયોમેડીકલ વેસ્ટ નાખવાનું બંધ કરી 3 દિવસમાં પાલિકાને જાણ કરવા સૂચના અપાઈ
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
Not yet Participated?આજે જ તમારી જાહેરાત આપો અને જીતો ઇનામ

સોના અને ચાંદી ની અમૂલ્ય ભેટ મેળવો