આજ રોજ ગ્રામ ભારતી અમરાપુર. મુકામે ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ નુ અધિવેશન મળ્યું હતું. શ્રી માલજીભાઈ દેસાઈ ને ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ ના પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી.

ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.
આજ રોજ ગ્રામ ભારતી અમરાપુર. મુકામે ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ નુ અધિવેશન મળ્યું હતું. શ્રી માલજીભાઈ દેસાઈ ને ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ ના પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી.
ગમ્યું તો આગળ શેર કરો.