આજ રોજ ગ્રામ ભારતી અમરાપુર. મુકામે ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ નુ અધિવેશન મળ્યું હતું. શ્રી માલજીભાઈ દેસાઈ ને ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ ના પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી.

શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.
આજ રોજ ગ્રામ ભારતી અમરાપુર. મુકામે ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ નુ અધિવેશન મળ્યું હતું. શ્રી માલજીભાઈ દેસાઈ ને ગુજરાત નઈ તાલીમ સંધ ના પ્રમુખ તરીકે વરણી કરવામાં આવી.
શેર કરવા અહીં ક્લિક કરો.